गैर-भेदभाव / पहुँचयोग्य नीति

मिडल टेनेसीको सेफ्टी नेट  कंसोर्टियम समान अवसर तथा सकारात्मक कारवाहीको सिद्धान्तहरूमा प्रतिबद्ध छ।

My HealthCare Home को वेबसाइटलाई डिजाइन, विषयवस्तु तथा भाषाको रूपमा प्रयोगकर्ताहरूलाई पहुँच योग्य हुने गरी डिजाइन गरिएको हो।