Política de privacidad

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား ကာကြယ္ေရး၏ အေရးႀကီးပံုကို Safety Net Consortium မွ သိရိွလက္ခံထားပါသည္။ My HealthCare Home ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သည္ ဆိုဒ္အသံုးျပဳသူ တစ္ဦးခ်င္းထံမွ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမရိွပါ။ “ရက္ခ်ိန္းယူပါ” ခလုတ္မွတစ္ဆင့္ ေဆးခန္း ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း အားျဖင့္ အဆိုပါေဆးခန္း ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွသင့္အား ရက္ခ်ိန္းယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ ေဆးခန္းတစ္ခုသို႔ ရက္ခ်ိန္းရယူရန္အလို႔ငွာ သင္ေပးလိုက္ေသာ မည္သည့္အခ်က္အလက္ကိုမွ် My Health Care Home မွ လက္ခံရရိွျခင္း သို႔မဟုတ္ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းထားျခင္းမရိွပါ။