သင္ႏွင့္နီးေသာ ေဆးခန္းတစ္ခုကို ရွာလိုက္ပါ

ဖေါ်ပြခြင်း 15 ထဲက 53 ရလဒ်များကို
1. (စင္တာစတုန္း ဒီဒီေ၀ါေလ့စ္ ေဆး႐ံုခြဲ) Centerstone Dede Wallace Campus
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက
2. (စင္တာစတုန္း ဖရင့္ခ္လူတင္ ဗဟုိဌာန) Centerstone Frank Luton Center
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက
3. (စင္တာစတုန္း ဂယ္လတင္း) Centerstone Gallatin
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက
332 Sumner Hall Dr, Gallatin, TN 37066, USA
4. (စင္တာစတုန္း မယ္ဒစင္) Centerstone Madison
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက
620 Gallatin Pike S, Madison, TN 37115, USA
5. (စင္တာစတုန္း နက္႐ွ္ဗီလ္ အေနာက္ပိုင္း) Centerstone West Nashville
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက
4525 Harding Pike, Nashville, TN 37205, USA
6. Charis Health Center – Gladeville Clinic
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက
အခ်ိန္မ်ား-

  ဖွင့်ချိန်

 • Tuesday: 9:00am - 2:00pm
9000 Stewarts Ferry Pike, Mt. Juliet, TN 37122, USA
7. Charis Health Center – Main Clinic
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက
အခ်ိန္မ်ား-

  ဖွင့်ချိန်

 • Monday: 9:00am - 2:00pm
 • Tuesday: 9:00am - 2:00pm
 • Wednesday: 9:00am - 2:00pm
 • Thursday: 9:00am - 5:00pm
 • Friday: 9:00am - 2:00pm
2620 N Mt Juliet Rd, Mt. Juliet, TN 37122, USA
8. (ကြန္နက္တကတ္ က်န္းမာေရး - ဗိုင္းဟီးလ္ ေဆးခန္း) Connectus Health – Vine Hill Clinic (ယခင္ UCHS / တကၠသိုလ္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား)
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက
အခ်ိန္မ်ား-

  ဖွင့်ချိန်

 • Monday - Thursday: 8AM - 6PM
 • Friday: 8AM - 2PM
 • Saturday: 8AM - 2PM
9. (ကြန္နက္တကတ္ က်န္းမာေရး - ပရိစ္လိတ္ မိသားစုႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ က်န္းမာေရး ဗဟုိဌာန) Connectus Health – Priest Lake Family & Women’s Health Center (ယခင္ UCHS / တကၠသိုလ္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား)
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား-: ကေလးကုသမႈ
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက
အခ်ိန္မ်ား-

  ဖွင့်ချိန်

 • Monday - Thursday: 8AM - 5PM
 • Friday: 8AM - 2PM
2637 Murfreesboro Pike, Nashville, TN 37217, USA
10. (ဖိသ္ မိသားစု ေဆးကုသမႈ ဗဟုိဌာန) Faith Family Medical Center
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား-: က်န္းမာေကာင္းမြန္မႈ, စိတ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက
အခ်ိန္မ်ား-

  ဖွင့်ချိန်

 • Monday: 7:30AM - 5PM
 • Tuesday: 8:30AM - 5PM
 • Wednesday : 7:30AM - 5PM
 • Thursday: 7:30AM - 5PM
 • Friday: 8:30AM - 5PM
11. Interfaith Dental - Murfreesboro
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား-: သြားဘက္ဆိုင္ရာ
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက
အခ်ိန္မ်ား-

  ဖွင့်ချိန်

 • Monday: 8AM - 4PM
 • Tuesday: 8AM - 4PM
 • Wednesday: 8AM - 4PM
 • Thursday: 1PM - 7:30PM
 • Friday: 8AM - 12PM
210 Robert Rose Dr, Murfreesboro, TN 37129, USA
12. (အင္တာဖိသ္ သြားဘက္ဆိုင္ရာ ေဆးခန္း -နက္႐ွ္ဗီးလ္) Interfaith Dental - Nashville
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက
အခ်ိန္မ်ား-

  ဖွင့်ချိန်

 • Monday: 8AM - 4PM
 • Tuesday: 8AM - 4PM
 • Wednesday: 8AM - 4PM
 • Thursday: 1PM - 7:30PM
 • Friday: 8AM - 12PM
600 Hill Ave #101, Nashville, TN 37210, USA
13. (မက္သ်ဴးေ၀ၚကာ အျပည့္အစံုကုသေပးေသာ က်န္းမာေရးဗဟုိဌာန - ကလပ္စ္ဗီးလ္) Matthew Walker Comprehensive Health Center - Clarksville
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား-: လူႀကီးအတြက္ ပဏာမ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ, အထူးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ, အမ်ဳိးသမီးက်န္းမာေရး
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက
အခ်ိန္မ်ား-

  ဖွင့်ချိန်

 • Monday - Friday: 8AM - 5PM
 • Saturday: 9AM - 1PM
14. (မက္သ်ဴးေ၀ၚကာ အျပည့္အစံုကုသေပးေသာ က်န္းမာေရးဗဟုိဌာန - နက္႐ွ္ဗီးလ္) Matthew Walker Comprehensive Health Center - Nashville
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား-: ဘက္ေပါင္းစံု ၿပီးျပည့္စံုသည့္ ေရာဂါစီမံခန္႔ခြဲမႈ
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက
အခ်ိန္မ်ား-

  ဖွင့်ချိန်

 • Monday - Tuesday: 8AM - 7PM
 • Wednesday - Friday: 8AM - 5PM
 • Saturday: 9AM - 1PM
15. (မက္သ်ဴးေ၀ၚကာ အျပည့္အစံုကုသေပးေသာ က်န္းမာေရးဗဟုိဌာန - စမယ္နာ) Matthew Walker Comprehensive Health Center - Smyrna
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက
အခ်ိန္မ်ား-

  ဖွင့်ချိန်

 • Monday - Friday: 8AM - 5PM
X
- Enter Your Location -
- or -