ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေၾကာင္း စာမ်က္ႏွာ

My HealthCare Home အေၾကာင္း
အဘယ္ေၾကာင့္ My HealthCare Home ျဖစ္ရသနည္း။

My HealthCare Home ဝက္ဘ္ဆိုဒ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သင့္အား Nashville ႏွင့္ Tennessee အလယ္ပိုင္းတစ္ဝွမ္းရိွ သင္တတ္ႏိုင္ေသာ၊ လက္လွမ္းမီေသာ အရည္အေသြးျမင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ ကူညီခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာသည္ သင္တတ္ႏိုင္ေသာ၊ လက္လွမ္းမီေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈကိုေပးမည့္ သင္၏မိသားစု ဆရာဝန္ကို ရွာေဖြရန္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

My HealthCare Home ဆိုသည္မွာ ဆရာဝန္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊ နည္းပညာရွင္မ်ားအစရိွသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားမွ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးၿပီး လူနာမ်ား၏ က်န္းမာေရး တိုးတက္လာေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရာ က်န္းမာေရးေဂဟာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပံုမွန္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အရင္းအျမစ္တစ္ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိသြားသည့္ သင္၏ အေၾကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ My HealthCare Home ေဆးခန္းမ်ားသည္ အေရးေပၚဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ minute clinic မ်ားအထိ ေျပာင္းလဲေစာင့္ေရွာက္သည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပးပါသည္။

သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္ဝေစရန္ ကူညီေပးမည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္တကြ Nashville ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဧရိယာတစ္ဝွမ္းရိွ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ မဟုတ္ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ေဆးခန္းေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္ My HealthCare Home တြင္ ပါဝင္ပါသည္။

My HealthCare Home ေဆးခန္းမ်ားကို မည္သို႔ သြားေရာက္ ကုသႏိုင္သနည္း။

Nashville ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဧရိယာရိွ ေဆးခန္းေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္ပါဝင္ေသာ My HealthCare Home ေဆးခန္းမ်ားသည္ သင္၏အနီးအနားတြင္ – ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူနာမ်ား အလုပ္လုပ္ရာ၊ ေနထိုင္ရာေနရာ အနီးအနားတြင္ပင္ ရိွပါသည္။ ထို႔အျပင္ My HealthCare Home ေဆးခန္းမ်ားမွ လူနာမ်ားလိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို – အေျခခံ ဦးစားေပး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားမွသည္ နာတာရွည္ေရာဂါစီမံခန္႔ခဲြေရး၊ သြားႏွင့္ခံတြင္း၊ အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအထိ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရိွပါသည္။ My HealthCare Home ေဆးခန္းမ်ားစြာတြင္ ညေနခင္း သို႔မဟုတ္ စေနေန႔ ေဆးခန္းခ်ိန္မ်ား ရိွပါသည္။ ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္သည္ သြားေရာက္ကုသႏိုင္ၿပီး သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ေဆးခန္းမ်ားကို ကူညီရွာေဖြေပးပါသည္။ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး အဂၤလိပ္စကားမေျပာသည့္ လူနာမ်ားအတြက္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မ်ားစြာေသာ ေဆးခန္းတို႔တြင္ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။

My HealthCare Home ေဆးခန္းမ်ားသည္ မည္သို႔ မည္ပံု တတ္ႏိုင္သည့္ ပမာဏျဖစ္သနည္း။

My HealthCare Home ရိွ ေဆးခန္းမ်ားသည္ အာမခံမရိွေသာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဝန္ေငြကန္႔သတ္ခ်က္ရိွေသာ လူနာမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ သီးသန္႔ထားရိွျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဆးခန္းျပသရန္ အဖိုးအခမွာ မိသားစုအေရအတြက္ႏွင့္ ဝင္ေငြအေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ေဆးခန္းမ်ားစြာသည္ TennCare၊ တစ္ဦးခ်င္းသီးသန္႔ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္အေပၚမူတည္သည့္အာမခံ အစရိွသည့္ က်န္းမာေရးအာမခံမ်ားကို လက္ခံေသာ္လည္း အာမခံရိွရန္ မလိုအပ္ပါ။ ရပ္ရြာေထာက္ပံ့ေရးမွလည္း လူနာမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ကူညီပါသည္။

My HealthCare Home ေဆးခန္းမ်ားသည္ မည္သို႔မည္ပံု အရည္အေသြးျမင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသနည္း။

My HealthCare Home ေဆးခန္းတစ္ခုစီ၏ အဓိကတာဝန္မွာ လူနာ အားလံုးကို အရည္အေသြးျမင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ အျမတ္အစြန္းအတြက္ မရည္ရြယ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူနာမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအတြက္ ဝန္ေဆာင္္မႈေပးရန္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပင္မပန္းတိုင္ျဖစ္ပါသည္။ Safety Net Consortium မွတစ္ဆင့္ My HealthCare Home ေဆးခန္းမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူနာမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္၊ သင္ယူၾကပါသည္။ လက္ရိွတြင္ အရည္အေသြး တိုးတက္ရန္ အားထုတ္မႈမွတစ္ဆင့္ လူနာေစာင့္ေရွာက္မႈ တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ အစိုးရမွ ရံပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ အဓိကစီမံကိန္းႀကီး တစ္ခု (Transforming Clinical Practice Initiative) တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္)။

My HealthCare Home ေဆးခန္းမ်ားသည္ မည္သို႔မည္ပံု အရည္အေသြးျမင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသနည္း။

My HealthCare Home ေဆးခန္းတစ္ခုစီ၏ အဓိကတာဝန္မွာ လူနာ အားလံုးကို အရည္အေသြးျမင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ အျမတ္အစြန္းအတြက္ မရည္ရြယ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူနာမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအတြက္ ဝန္ေဆာင္္မႈေပးရန္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပင္မပန္းတိုင္ျဖစ္ပါသည္။ Safety Net Consortium မွတစ္ဆင့္ My HealthCare Home ေဆးခန္းမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူနာမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္၊ သင္ယူၾကပါသည္။ လက္ရိွတြင္ အရည္အေသြး တိုးတက္ရန္ အားထုတ္မႈမွတစ္ဆင့္ လူနာေစာင့္ေရွာက္မႈ တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ အစိုးရမွ ရံပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ အဓိကစီမံကိန္းႀကီး တစ္ခု (Transforming Clinical Practice Initiative) တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္)။

ကၽြႏ္ုပ္တြင္ က်န္းမာေရးအာမခံ ရိွရန္လိုအပ္ပါသလား။

မလိုအပ္ပါ။ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရယူရန္ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေဂဟာတစ္ခု ရရိွရန္ က်န္းမာေရးအာမခံမလိုပါ။ လူနာကုန္က်မည့္အဖိုးအခမွာ မိသားစုအေရအတြက္ႏွင့္ ဝင္ေငြအေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ My HealthCare Home ေဆးခန္းမ်ားစြာသည္ က်န္းမာေရးအာမခံမ်ားကို လက္ခံေသာ္လည္း အာမခံရိွရန္ မလိုအပ္ပါ။

My HealthCare Home ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို မည္သူက စိတ္ကူးရခဲ့သနည္း။

My HealthCare Home သည္ Tennessee အလယ္ပိုင္း Safety Net Consortium ၏ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ကစ၍ Safety Net Consortium သည္ Nashville၊ Davidson စီရင္စုႏွင့္္ ပတ္ဝန္းက်င္ဧရိယာမ်ားရိွ ဝင္ေငြနည္းၿပီး အာမခံမထားရိွေသာ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား တိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ လုပ္ငန္းရွင္အသင္းသည္ အားလံုးအတြက္ေစာင့္ေရွာက္မႈ တစ္ခုကိုပံ့ပိုးေပးရန္ အသိပညာမ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ရန္အတြက္ ေဆးခန္းမ်ား၊ ပံ့ပိုးသူမ်ား၊ ေတာ္ဝင္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စားသံုးသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အတူတကြ စုစည္းခဲ့ပါသည္။ စာရင္းပါ ေဆးခန္းမ်ားအားလံုးနီးပါသည္ Safety Net Consortium ၏ အသင္းဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

My HealthCare Home ကို မည္သို႔ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သုေတသနမ်ားအရ လူမ်ားစြာ၊ မိသားစုမ်ားစြာတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဆးခန္းမ်ားအေၾကာင္္း မသိရိွၾကေၾကာင္း သိခဲ့ရသည့္အတြက္ My HealthCare Home လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ကူးရရိွခဲ့ပါသည္။ Transforming Clinical Practice Initiative ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ Vanderbilt တကၠသိုလ္ က်န္းမာေရးစင္တာပါဝင္ခြင့္ ေပးသည့္ အေနႏွင့္ Medicare ႏွင့္ Medicaid ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ဖယ္ဒရယ္စင္တာမ်ားမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို ေရးဆဲြခဲ့ပါသည္။ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အတြက္ ထပ္ေဆာင္းအေထာက္အပံ့ကို Meharry-Vanderbilt Alliance မွေပးပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ ေဆးခန္းသည္ My HealthCare Home ၏ အစိတ္အပိုင္း မည္သို႔ျဖစ္ႏိုင္သနည္း။

အကယ္၍သင္သည္ Nashville သို႔မဟုတ္ Tennessee အလယ္ပိုင္းတြင္ အျမတ္အစြန္းအတြက္ မရည္ရြယ္သည့္ ေဆးခန္း တစ္ခုရိွသည့္ ပံ့ပိုးသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သင့္ေဆးခန္းကို စာရင္းတြင္ မေတြ႔ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ အဖြင့္စာမ်က္ႏွာရိွ ဆက္သြယ္ရန္ပံုစံကို အသံုးျပဳပါ။ My Healthcare Home ၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ Safety Net Consortium ၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ သင့္အား ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။