ေဆး၀ါးမ်ားရယူရန္အတြက္ အေထာက္အကူ

သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္အသိတစ္စံုတစ္ဦးသည္ ေဆး၀ါးရယူရာတြင္ အကူအညီလိုအပ္ပါက ေအာက္ပါ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဤစာရင္းကုိ နက္႐ွ္ဗီလ္ အရပ္႐ွိ ေဆးဆိုင္စနစ္ကုိသံုးသပ္ရန္ အစီအစဥ္တစ္ခုမွတဆင့္
စုေဆာင္းထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ပိုမိုသိ႐ွိရန္ ေအာက္တြင္ အသံုးျပဳ၍ရေသာအခ်ိတ္အဆက္မ်ားတြင္ ခလုတ္ႏွိပ္ပါ။