سیاسهتا پاراستنا ههرێما کهسانه

کۆنسۆرسیۆنا Net Safetyێ گرینگیا پاراستنا زانیاریێن کهسانه ب فهرمی ناس دکه. مالپهرا “Home Healthcare My “زانیاریێن
کهسانه یێن بکارێنهرێن مالپهرێ کۆم ناکه و ڕاناگره. دهما گرێدانا ب مالپهرا کلینیکهکێ ژ ڕیا بژاردهیا “وهرگرتنا دۆرێ”، مالپهرا
کلینیکێ ڕهنگه وهک بهشهک ژ پێڤاژۆیا نۆدهدایینێ ژ ته بخوازه کو زانایریێن خوه یێن کهسانه بنڤیسی. “Home Healthcare My “تو
یهک ژ زانیاری و دانهیێن ک ئوتو ژبۆ وهرگرتنا دۆرێ داتینی بهر دهستێ کلینیکێ، وهرناگره و خوهدان ناکه.