ل بارا ڕووپهلێ

“My Healthcare Home” بارا ل
؟My Healthcare Home”” چما
ئارمانجا مالپهرا “Home Healthcare My “ئالیکاریا ته ژبۆ وهرگرتنا خزمهتێن دهرمانی یێن بهدرهست، ب بهایێ گونجاو و ب
کووالیتهیا باش ب ئاوایێ برێکووپێک ل نهئیویل و ناڤچهیا میدل تنێسیێ یه. ل ڤر تو دکاری دۆختۆرێ مالباتێ یێ مناسب ژبۆ مالباتا
خوه کو خزمهتێن بالداریا ل بهدرهست، ب بهایێ موناسب و ب کووالیته ڕابهر دکه، پهیدا بکی.
ئارمانجا “Home Healthcare My “پێک ئانینا تێکلیا برێکووپێک ئا ته دگهل زانیاریێن بالداریا ساخلهمیێ و ماال تهبدروستیێ یه کو
ل ور ڕابهرکرێن خزمهتێن بالداریێ یانێ پزشک، پهرهستار، تێکنسیهن خزمهتێن داخوازکری ڕابهر دکن و ئالیکاریا ژبۆ باشتربوونا
ساخلهمیا نهخوهشان دکن. کلینیکێن “Home Healthcare My “خزمهتێن بالداریێ یێن بهردهوام کو دهوسگرا بالداریا ناڤهندێن
ئۆرژانسێ ئان کلینیکێن بچووکن، ڕابهر دکن.
“Home Healthcare My “زێده ژ پێنجی کلینیکێن سڤیل و ل گۆری جڤاکێ ل نهئیویلێ و ناڤچهیێن دهردۆر دگره بهر خوه کو
کهدکارێن وێ یێن دلسۆژ ئالیکاریا ته دکن کو ههوجهتیێن ساخلهمیا خوه بدهست بێخی.

شێوازا گهیشتنا بۆ کلینیکێن “Home Healthcare My “چاوا یه؟
“Home Healthcare My “ب زێده ژ پێنجی کلینیکان ل نهشویلێ و ناڤچهیێن دهردۆر ههرتم ل نێزکی جهێ ژیان و کارێ
نهخوهشانه. ههر وها کلینیکێن “Home Healthcare My “تهڤاهیا خزمهتێن ههوجه ژبۆ نهخوهشان ژ بالداریێن سهرهتایی ههتا
ڕێڤهبرنا نهخوهشیێن دهمدرێژ و خزمهتێن دهرمانی مینا درانپزشکی و ڕهفتاری و پسۆیکۆلۆژیکی ڕابهر دکن. گهڵهک ژ کلینیکێن ” My
Home Healthcare “د نۆبهتا شهڤێ و ڕۆژێن بهتالنیێ دا ژی دخهبتن. ئهڤ مالپهر ئالیکاریا ته دکه کو کلینیکێن کو ل بهر دهستن و
ئیمکانا چارهسهرکرنا ههوجهتیا ته ل وان ههیه، پهیدا بکی. ئهڤ مالپهر ب زمانێن جووربجوور ل بهر دهسته و گهڵهک ژ کلینیکێن مه
ژی خزمهتێن وهرگهراندنێ ڕابهری نهخوهشێن کو ب زمانهکی ژ بلی زمانێ ئنگلیسی خهبهر ددن، دکن.

چاوا ل “Home Healthcare My “خهرجێن دهرمانێ موناسبن؟
کلینیکێن “Home Healthcare My “سۆزدارێ خزمهتگهانیا بۆ نهخوهشێن بێیی بیمهیێ ئان نهخوهشێن ب دهرهاتا کێمه؟ خهرجێن
کلینیکێ ل سهر ئهساسا دهرهاتێ و قاسا مالباتێ تێن هسابکرن. ئهگهر چ ک ئوتو ههوجهتیهک بۆ بیمهیێ تونه؛ لێ گهڵهک ژ کلینیکان
بیمهیێن ساخلهمیێ یێن وهکه “”TennCare ،بیمهیا کهسانه ئان بیمهیا خوهدیکار دپهژرینن. پشتگریا جڤاکێ ئالیکاریا نهخوهشان دکه دا
کو خهرجێن کێمتر بدن.

شێوازا ڕابهرکرنا خزمهتێن ب کووالهتهیا بلند ل کلینیکێن “Home Healthcare My “چاوا یه؟
ئارمانجا سهرهکه یا کلینیکێن “Home Healthcare My “ڕابهرکرنا خزمهتێن بالداریا ساخلهمیێ ب کووالیتهیا بلند بۆ تهڤاهیا
نهخوهشانه. ئارمانجا یهکهم ئا وه وهک ڕێخستنهکه سڤیل خزمهتگهانیا بۆ نهخوهشان و جڤاکا مه یه. کلینیکێن ” Healthcare My
Home “ژ ڕێیا کۆنسۆرسیۆما Net Safetyێ هین بوونه کو ژبۆ باشترکرنا خزمهتگهانیا بۆ نهخوهشان ههڤکاریا دگهل ههڤدو بکن. نها
ئهم مژوولی ههڤکاریا لس ئهر پرۆژهیهکه مهزنن کو بوودجهیا وێ ژ ئالیێ دهولهتا فهدهرال ڤا هاتیه دابینکرن )بهرنامهیا گوههرتنا
ڕێکارێن ڕازاندنا نهخوهشان( دا کو بالداریێن ڕابهرکری ژبۆ نهخوهشان ژ ڕێیا ههولدانا ژبۆ باشترکرنا کووالیتهیێ بگهینن ئاستهکه
گونجاو.

گهلۆ دڤه بیمهیا من ئا ساخلهمیێ ههبه؟
نا؛ ژبۆ وهرگرتنا خزمهتێن بالداریێ ئان ههبوونا “”home healthcare ،تو ههوجهتیهک ب بیمهیا ساخلهمیێ ننه. خهرجێن نهخوهش ل
سهر ئهساسا قاسا مالباتێ و دهرهاتێ تێ هسابکرن. گهڵهک ژ کلینیکێن “Home Healthcare My “بیمهیا ساخلهمیێ دپهژرینن؛ لێ
ههما وسا تو ههوجهتۆیهک ب بیمهیا ساخلێئهمیێ تونه.

چ کهسی ئیدهیا دامهزراندنا مالپهرا “Home Healthcare My “دا؟
“Home Healthcare My “پرۆژهیا جه هاتی ژ ئالیێ کۆنسۆرسیۆما Net Safetyێ یا میدل تنێسیێ یه. کۆنسۆرسیۆما Safety
Netێ ژ ساال 2000ی ڤا ههول دایه کو ساخلهمی و بالداریا کهسێن ب دهرهاتا کێم، کهسێن بێیی بیمهیێ ل نهشویلێ، دێیویدسۆن کانتی و
ناڤچهیێن دهردۆر باشتر بکه. ڤێ کۆنسۆرسیۆمێ، کلینیک، دابینکهر، یێن ل زانینگههێ و لیدهرێن موشتهریان و جڤاکێ لۆ ههڤ جباندنه
دا کو ب یهکپارچهکرنا زانهست و پسپۆرتیان، ژ گست کهسان پشتگریێ بکه و خزمهتێن بالداریێ ڕابهری وان بکه. ههما بێژه تهڤاهیا
کلینیکێن کو د لیستهیێ دا نه، ئهندامێ کۆنسۆرسیۆما Net Safetyێ نه.

بوودجهیا “Home Healthcare My “چاوا تێ دابینکرن؟
ژ بهر کو لێکۆلینێن مه نیشان ددا کو گهڵهک ژ کهس و مالباتان تو ئاگاهیا خوه ل سهر کلینیکێن مه تونینن، ئهم کهتنه فکرا دامهزراندنا
“Home Healthcare My .”ئهڤ مالپهر ب بوودجهیا ناڤهندێن فهدهرال ئێن خزمهتێن “Medicare “و ” Medicaid “وهک بهشهک
ژ ئالیکاریا خهرجیا ڕابهرکری بۆ زانینگهها ڤاندێربیلتێ ژبۆ بهرنامهیا گوههرتنا ڕێچارهیێن ڕازاندنا نهخوهشان، هات دامهزراندن.
پشتگریێن دن ئێن ههوجه ژبۆ دامهزراندنا مالپهرێ ژ ئالیێ یهکیتیا مههڕی – ڤاندێربیلتێ )Alliance Vanderbilt-Meharry )هاتن
ڕابهرکرن.

چاوا کلینیکا من دکاره ببه پشکهک ژ “”Home Healthcare My؟
ئهگهر تو دابینکهری و ته کلینیکا دهرمانی یا سڤیل ل نهشویل ئان میدل تنێسیێ ههیه و ناڤێ کلینیکا ته د ناڤ لیستهیێ دا تونه، ژ کهرهما
خوه فۆرما تێکڵیگرتنێ کو ل ڕووپهال سهرهکه هاتیه دانین، ب کار بینه. یهک ژ نوونهرێن کۆنسۆرسیۆما Net Safetyێ ژبۆ ڤێ ییهکێ
کو ببه پشکهک ژ “”Home Healthcare My ،وێ دگهل ته پهیوهندیێ بگره.