سیاسهتا نهبوونا جهێکاریێ / بهردهستبوونا ئازاد

کۆنسسۆرسیۆنا Net Safetyێ یا میدل تنێسیێ سۆزدارێ خالێن دهرفهتا بهرانبهر و پێنگاڤا ئهرێنی یه.
مالپهرا “Home Healthcare My “ژ هێال دیزاین، ناڤهرۆک و زمێن ب ئاوایهکی هاتیه ئامادهکرن کو ل بهر دهستێ ههمی
بکارێنهران به